Logo Lazzarini Architekten
zurück                                      
Material Material
Restaurant Restaurant
Lageplan Lageplan
Eg Eg
Og Og
Längsschnitt Längsschnitt
Fassaden Fassaden
Arena Arena
Südfassade Südfassade
Südost Fassade Südost Fassade
Detail Ostfassade Detail Ostfassade
Detail 1 Detail 1
Detail 2 Detail 2
Detail 3 Detail 3
Stübli Stübli
Garderoben Garderoben
Südwest Fassade Südwest Fassade
Modell Modell
Nordfassade Nordfassade